Hesperian Health Guides

مديريت مسيرهاي جريان آب

در این فصل:

Illustration of the below: Men use shovels to clean a drainage canal.
اك كاري منظم جوي هاي آب از بندش جلوگيري كرده واز ايجاد امراض ممانعت ميكند.

جريان آب بگ داخل زمين ها يا بداخل مسير هاي آبي (جوها)، دريناژ (زه كشي) گفتگ ميشود. اگر زه كشي بصورت علمي صورت گيرد در آنصورت خطر سيلاب ويا فرسايش زمين بگ حد اقل ممكن كاهش مي يابد. بر عكس، زه كشي يا دريناژ خراب منجر بگ فرسايش خاک و ايجاد آب هاي ايستاده ميگردد.

بهترين شكل دريناژ درحالتي صورت ميگيرد كگ آب هاي سطح زمين بعد از يك بارش، بگ "تدريج" جريان پيدا نموده وجذب زمين شوند، نگ اينكگ باعث ايجاد سيل شده ودرمسير حركت خود همگ چيز را خراب كند. براي انجام اينكار لازم است كگ:

  • از قطع درختان، خصوصا در زمين هاي شيب دار، و مسير درياها جلوگيري شود تا در صورت ازدياد سطح آب بگ اطراف خساره وارد نشود.
  • آب هاي ايستاده سطح زمين را بطرف نباتات، نهر هاي آبياري، ويا مناطق پست تر راه دهيد. در جاييكگ آب تجمع مينمايد ميتوانيد باغرس نهال باغ ايجاد شده و يا از آنها حوض پرورش ماهي بسازيد(بگ صفحگ تربيۀ ماهي).
  • از حصار هاي زنده (نباتات)، ديوار هاي كوتاه، ويا ديگر استحكامات كنترولي فرسايش زمين براي جهت دهي و نگهداشت آب استفاده صورت گيرد. (انواع مختلف موانع كرانه اي تراز ها).
left alt=Illustration of the below: Gutters hanging from the roof of a house channel runoff into containers.
آب باران را به يك منبع خان ي تبديل كنيد.

حوزه هاي آبي در شهر ها و شهرك ها

هرگاه كگ يك شهر يا آبادي ساختگ ميشود، طبعا مسير جريان آب از حوزه هاي آبي تفاوت مينمايد. انكشاف شهري سبب ايجاد سطوح سخت مانند سركها، سنگفرشها و بام هاي خانگ ها ميگردند كگ آب باران در آنها نفوذ نكرده و بعوض آنكگ درزمين جذب شده ودفع شوند در روي زمين پراگنده ميشوند. اينكار سبب آن ميگردد كگ آب در جاهاي مختلف تجمع نموده ومحيط مناسبي براي پرورش و تخم ريزي پشگ ها فراهم آيد. همچنان امكان آمدن سيل را بوجود مياورد.

در هرجاييكگ تعداد زياد مردم تجمع نموده و صنعت شروی بگ انكشاف مينمايد، كثافات بيشتري باعث آلودگي آب ميگردد. پاک و صحتمند نگهداشتن زمين هاي آبي و كناره درياها در مراكز و شهر ها مشكل است، اما اينكار از اهميت خاصي برخوردار است زيرا كگ زمين هاي آبي از تجمع آب آلوده ، ملوث نمودن حيوانات ونباتات، و ضرر رسيدن بگ صحت انسانها جلوگيري ميكنند.

براي حفاظت از ساحات حوزه هاي آبي كگ در شهر ها واقع است، مردم بايد اقدامات ذيل را انجام دهند:

  • آشغالها يا كثافات بجا مانده از انسانها و مواد كيمياوي زهري بايد بصورت مصؤنانگ اي دفع شوند تا از آلوده شدن منابع آبي جلوگيري شودگردد. جنگل زدايي نيز سبب از دست رفتن خاک (فرسايش خاک، مراجعگ بگ صفحگ )گرديده كگ رشد مواد غذايي را مشكل تر ساختگ و جامعگ بسوي گرسنگي و مهاجرت پيش ميرود.
  • كناره هاي دريا، جوي ها و زمين هاي آبي را بشكل پارک ها در شهر ها بازسازي نماييد. بعضي از جوامع در كنار سركها درخت ها را غرس مينمايند. در نتيجگ اين ابتكار آب باران بگ زمين جذب گرديده واز سرازير شدن آن بگ داخل خندق ها و دند ها ممانعت ميشود.
  • براي وادار ساختن مقامات دولت جهت اعمار خانگ هاي مصؤن تر براي كسانيكگ در مناطق معروض بگ سيلاب زندگي ميكنند، كمپاين نماييد.
  • بر روي صنايع و فابريكاتي كگ آلوده گي هاي محيطي را بوجود مي آورند فشار آوريد تا مسؤليت پذير گردند.
  • ازطريق مؤسسات مدني و مقامات شهري در فعاليت هاي پلان گذاري و اقدامات انكشافي پايدار مشاركت بورزيد.People in a city neighborhood clear trash from a drainage ditch and storm drain.
حوزه هاي آبي در شهرها و مراكز بسهولت آلوده ميشوند، ولي ازين كار ميتوان جلوگيري بعمل آورد!This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱