Hesperian Health Guides

پيش يري از انتشار ميكروب ها و كرم ها

در این فصل:

در حاليكگ ميكروب ها و كرم ها در هر جا يافت ميشود، قدمگ هاي ساده اي وجود دارد كگ هر شخص ميتواند براي كمك بگ پيشگيري مريضي بردارد. جهت متوقف ساختن ميكروب ها و كرم ها:

illustration of the below: hands under a tap.

 • هميشه بعد از استفاده از بيت الخلاء و قبل از صرف غذا دست هاي تانرا بشوييد. در صورت دسترسي، از آب پاک و صابون استفاده كنيد. اگر در دسترس نباشد، از ريگ و يا خاكستر پاک استفاده كنيد. ناخن ها را كوتاه كنيد. اين كار نيز كمك ميكند تا دست ها پاک بماند.

illustration of the below: pit toilet with shelter.

 • از بيت الخلاء براي رفع حاجت استفاده كنيد. اين عمل سبب ميشود كگ ميكروب ها و كرم ها دور از تماس با مردم باشد. اگر بيت الخلاء موجود نباشد، بهتر است كگ دفع مواد دور از منابع آب، در جائي باشد كگ افراد و حيوانات بگ آن تماس نداشتگ باشند. روي مواد غايطگ را با خاک بپوشانيد تا از مگس ها دور نگهداشتگ شود.
illustration of the below: cooking pot boiling.
 • براي آماده كردن و ن هداري غذا از روش هاي محفوظ و پاك استفاده كنيد. ميوه ها و سبزيجات را شستگ و يا قبل از خوردن آنها را خوب پختگ كنيد. غذاي اضافگي و بيكاره را بگ حيوانات بدهيد يا داخل انبار كود بياندازيد. غذاي فاسد را دور انداختگ، گوشت و غذا هاي دريايي را جدا از غذا هاي ديگر قرار دهيد، و اطمينان حاصل كنيد كگ گوشت، تخم مرغ، و ماهي قبل از خوردن خوب پختگ شده است. ظروف، سطوح و لوازم آشپزخانگ را با آب داغ و صابون بعد از استفاده بشوييد و در صورت امكان در معرض آفتاب قرار دهيد تا خوب خشك شود.

illustration of the below: pig by a fence.

 • حيوانات را از غذاي خانواده و منابع آب عمومي دور ن هداري كنيد.
illustration of the below: fish on a plate under a net dome.
 • كفش بپوشيد تا از ورود كرم ها از طريق پاها پيش يري شود.


چ ونه براي م س ها از بوتل هاي پلاستيكي دام بسازيم

fly trap on the ground.
 1. قسمت بالايي بوتل پلاستيكي را قطع كنيد.
 2. يك تار يا سيم را بگ بوتل براي آويزان كردن وصل كنيد.
 3. مقداري شيريني مانند شكر يا ميوه داخل بوتل بگذاريد. قسمت بالاي بوتل را سرچپگ روي بوتل قرار دهيد.
 4. قمگس ها داخل بوتل گرديده ولي بيرون آمده نميتوانند.
 5. زمانيكگ بوتل پر گرديد، آنرا در بيت الخلاء يا انبار كود تخليگ كنيد. متيقن شويد كگ تمام مگس ها قبل از خالي كردن بوتل مرده اند.


براي كاهش تعداد مگس ها، دام ها را نزديك بيت الخلاء ها و محل تهيگ غذا قرار دهيد.

شستن دست ها

A man washes his hands under a tap.

يكي از بهترين راه هاي براي پيشگيري از مشكلات صحي از سبب ميكروب ها و كرم ها عبارت از شستن دست ها همراه با آب و صابون بعد از دفع مواد غايطگ و پاک نمودن مقعد، و قبل از تهيۀ غذا، دادن غذا بگ اطفال، يا خوردن غذا ميباشد.

يك منبع آب پاک براي شستن دست ها در نزديك خانگ تان داشتگ باشيد. اما شستن دستها تنها توسط آب آنقدر مؤثر نميباشد. براي دور ساختن كثافت و ميكروب ها، از صابون استفاده كنيد.

اگر صابون موجود نيست، از ريگ، خاک و خاكستر پاک استفاده كنيد. دست ها را با صابون و آب جاري از پمپ يا شير آب يا بوتل شيردار بشوييد. اگر آب جاري موجود نيست، از يك تشت يا كاسگ استفاده كنيد.

A woman shakes water from her hands.

كف صابون يا خاكستر و يا ريگ را بگ تمام قسمت هاي دست ها بماليد و تا ۳۰شماره كنيد. بعداً دست هاي خود را زير آب قرار داده و بهم بماليد تا آبكش شود. دست ها را توسط يك تكگ پاک خشك نماييد يا بگذاريد دست ها در هوا خشك شود

بوتل شيردار: يك وسيلۀ ساده براي شستن دست ها

بشكگ شيردار بگ شما اجازه ميدهد تا با استفاده از مقدار كمتر آب دست هايتانرا بشوييد. همچنان اجازه ميدهد كگ شخص دست هايش را در زير آب بهم بمالد. بشكگ شيردار از وسايلي كگ بطور فراوان در دسترس است ساختگ ميشود و در هر جا كگ افراد ضرورت بگ شستن دست ها داشتگ باشند گذاشتگ شده ميتواند. بطور مثال نزديك اجاق، در بيت الخلاء و يا در يك دكان.

چ ونه يك بوتل شيردار را بسازيم

براي ساختن اين بوتل شيردار، ضرورت داريد بگ: ۱- يك بوتل پلاستيك با سرپوش پيچي (مانند بوتل نوشابگ)، ۲- يك ني يا يك پايپ قلم خودكار و يا يك پايپ كوچك، سخت و ميان خالي

soda bottle.
straw.
 1. بوتل را پاک کنيد.
 2. یک سيم حرارت داده شده را گرفته، یک سوراخ در قسمت تحتاني بوتل ایجاد کنيد.
 3. اگر ني مخصوص نوشيدن ندارید، داخل یک پيپ قلم خودکار را پاک کنيد. آنرا به یک زاویه قطع کنيد و از طریق سوراخ ایجاد شده داخل بوتل نمایيد. پيپ قلم باید داخل سوراخ محكم گردد.

hanging water filled bottle pierced by straw. 4. بوتل را پر از آب کنيد. سربوتل را بسته نمایيد. زمانيكه سر بوتل بسته است، هيچ آب از طریق پيپ به بيرون جریان نميكند. زمانيكه سر بوتل سست شود، آب به بصورت یكنواخت جریان پيدا ميكند. زمانيكه مطمئن شدید که درست کار ميكند، آنرا جای قرار دهيد که مردم ضرورت به شستن دست دارند. صابون را نزدیک به آن بگذارید و یا یک قالب صابون را با یک تار به بوتل بسته نمایيد

hands rubbing under water flowing from hanging bottle. 5. برای استفاده از بوتل شيردار: سر بوتل را به اندازه کافي سست کنيد تا که آب جاری شود. دست هایتانرا مرطوب نموده، صابون بزنيد و آنها را در زیر آب بهم بماليد تا که پاک شود.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱