Hesperian Health Guides

غرس اشجار

در این فصل:

تحت شرايط مساعد، غرس درختان بگ احياء مجدد زمين ها ي غير قابل كشت كمك مينمايند. اين درختان سبب تهيگ هيزم، چوب نجاري، غذا براي انسانها وحيوانات، و ادويگ هاي مختلف النوی ميشوند. غرس درختان در زميني كگ خيلي فقير و بي حاصل است، ميتواند خاک غني و حاصلخيز را ايجاد نمايد. اما كشت درخت در جاهاييكگ شرايط سختي دارند نياز بگ مراقبت بيشتري دارد تا نتيجۀ مطلوبي بدست آيد. غرس درخت فوايد زيادي براي جوامع دارد، اما ممكن است اينكار براي همگ ساحات وتمام مردم كار صحيحي نباشد.

A tall tree next to 2 seedlings.

راه هاي متعددي براي غرس درختان وجود دارد:


ميتودي را كگ شما قرار است استفاده كنيد بستگي بگ آن دارد كگ چگونگ درخت ها ايرا ميخواهيد غرس نماييد، ويا چي نوی بذر و نهال هائي در اختيار شما قرار دارد.

انتخاب تخم بذري يا قلمچه

بسياري از مردم اصطلاحي دارند كگ ميگويند "فرزند بدنبال پدر خواهد رفت" ( پسر كو ندارد نشان از پدر توبيگانگ خوانش مخوانش پسر) (معادل دري اين ضرب المثل)

اگر والدين بلند قامت باشند، فرزند نيز همين خصوصيت را خواهد داشت. ويا اگر درختي تنگ طويل داشتگ باشد يا تاثير داروئي داشتگ باشد، اين خصوصيات از طريق بذر بگ فرزند وي نيز منتقل خواهد شد. بهمين خاطر بهتر آنست كگ قلمچۀ پيوندي يا بذر از درختاني اخذ گردند كگ بهترين كيفيت صحي ويا توليد را داشتگ باشند، تا درخت هاي بعد نيز بهمين ترتيب حاصلخيز وقوي باشند. اگر قادر نيستيد كگ بطور مستقل اينگونگ بذر ها را تهيگ نماييد، بهتر آنست كگ از يك فرديكگ فروشنده اين محصولات است، يا نهالخانگ و باغ نزديك كمك هاي لازم ر مطالبگ نماييد.


آماده نمودن تخم هاي بذري براي كشت شدن

بعضي از تخم هاي بذري، مثلا آنهاييكگ پوست آنها نرم است و يا آردي و يا آبدار باشند، بايد بزودترين فرصت بعد از جمع آوري دوباره بگ زمين كشت شوند. اما بعضي از انوای ديگر تخم ها، ممكن است نياز داشتگ باشند تا ماهها در مكاني نگهداري شده و سپس مورد استفاد ه قرار گيرند.

EHB Ch11 Page 207-1.png

اكثرا تخم هاي بذري براي سبز شدن و روييدن بگ آب نياز دارند. اگر تخم با يك لايۀ ضخيم وسختي پوشيده شده باشد، ممكن است ضرور باشد تا نرم شود يا سطح آن شيار شود تا آب را جذب نمايد. حتي عده ازين بذر ها بگ مراقبت هاي بيشتري ضرورت دارند تا اينكگ آمادۀ كشت شوند

EHB Ch11 Page 207-2.png
 • اگر لايۀ پوششي يا پوست تخم خيلي سخت نباشد (شما ميتوانيد آنرا با ناخن انگشت خود قطع نماييد) و نگ هم زياد ضخيم است (يعني كمتراز پوش اين كتاب يا كاغذ كاک) ميتوانيد آنرا بصورت مستقيم در خاک مرطوب كشت كنيد.
 • اگر پوست تخم بذري بگ سخت بوده ولي نازک است، آنرا داخل يك لتگ نموده و براي مدت يك دقيقگ در بين آب گرم قرار دهيد. آب بايد بقدري گرم گردد كگ دست با آن تماس نموده نتواند، ولي حرارت بگ سطح جوش نباشد ( حدود ۸۰سانتي گريد.) بعدا بصورت فوري آنرا داخل آب خنك بگذاريد تا در آن غوطگ ور شود. داخل آب سرد بمدت يك شب بماند و در روز آينده آنرا در زمين بكاريد.
 • وش ديگر براي تخم هاي سخت اما نازک پوست آنست كگ آنرا براي يكروز كامل داخل آب سرد قرار دهيد، سپس حدود بيست و چهار ساعت در يك لتگ اي مرطوب بپوشانيد. پروسيجر فوق را براي شش روز متوالي تكرار نماييد، وسپس در روز هفتم بذر را ميتوانيد بكاريد.
EHB Ch11 Page 207-3.png
 • اگر پوست تخم بذري سخت و ضخيم است، امكان دارد تا آنرا با يك سنگ ورق ريگمال بسابيد تا لايۀ سطحي برطرف گرديده و شما قسمت نرم داخلي را ببينيد. هنگاميكگ بگ بخش هاي داخلي رسيديد، احتياط كنيد كگ تخم بذري صدمگ نرسانيد.

EHB Ch11 Page 207-4.png

 • اگر پوست بقدر كافي نرم بوده ولي ضخيم است، بهتر است سطح آنرا با يك شي بٌرنده با احتياط از قسمت هاي داخلي جدا نماييد. احتياط نماييد تا از تخريش قسمت هاي داخلي جلوگيري شود.
 • يكي از راه هاي استفاده از تخم هاي سخت پوست آنست كگ آنرا براي يك شب كامل داخل ظرفيكگ آب و سرگين گاو مخلوط است، تر نماييد. در روز بعدي تخم ها را در آفتاب بگذاريد تا خشك شوند. اين كار را براي سگ يا چهار روز تعقيب كنيد. آنعده بذرهاييكگ كيفيت بهتر دارند سبز خواهند بود و آماده كشت بگ زمين اند. برعكس، تعدادي از تخم ها سبز نشده و غير مطلوب اند و ميتوان از آنها چشم پوشي كرد.

عده ديگري از تخم هاي بذري ممكن است بگ پروسگ هاي پيچيدۀ نياز داشتگ باشند، مثلا بايد درمعرض حرارت پايين قرار گيرند، يا در سردي قرار داده شوند، يا توسط حيوانات خورده شده و اطراح شوند تا قابل كشت باشند. اين تجارب بگ شما كمك ميكند تا دريابيد كگ چگ روشي بهتر بكار خواهد آمد. بعد از انجام اقدامات زياد، شما بگ يك متخصص مبدل شده وخواهيد دانست كگ چگونگ تخم هاي بذري درختان را بگ بهترين شكل استفاده نماييد.

آماده نمودن قلمه هاي درختان (يا قلمچه گيري)

EHB Ch11 Page 208-1.png
قلمچه به اين زاويه غرس ميشود
سه يا چهار پٌنگ در زير زمين باقي ميماند
از هريكي ازين پٌنگ ها يك ريشه ميرويد

بعضي از درختان در حالتي بهتر رشد ميكنند كگ قلمچگ ها در خاک حاصلخيز غرس شده و بگبعضي از درختان در حالتي بهتر رشد ميكنند كگ قلمچگ ها در خاک حاصلخيز غرس شده و بگ آنها آب داده شود تا خود رشد نموده وبرگ وريشگ توليد كنند. درخت ها ايكگ از قلمگ ها رشد ميكنند معمولا زودتر از انواعيكگ از تخم ها سربر مي آورند، بزرگ شده و ميوه بار مي آورند.

تعدادي از درختان مي توانند بصورت مستقيم در زمين غرس شوند، زيرا ميتوانند بصورت مستقيم از خاک تغذيگ كرده و رشد كنند. درحاليكگ برخي ديگر بايد ابتدأ در گلخانگ ها يا نهالخانگ هاي مخصوص تربيگ شده و بگ اندازۀ كافي ريشگ و برگ پيدا كنند، وسپس قادر خواهند تا بصورت مستقل در طبيعت آزاد دوام بياورند.

قلمچگ ها را از قسمت وسطي شاخگ درخت بگيريد زيرا زياد خميده نبوده و نيز بسيار سخت نبوده و قابل انعطاف ميباشند. قلمچگ انتخاب شده بايد حد اقل بين ۶تا ۱۰پنگ (نقطگ ايكگ از آن برگ ميرويد). داشتگ باشد. برگ ها را با ملايمت از روي آن دور نموده، وسعي كنيد تا بگ پٌنگ ها صدمگ وارد نشود. بهتر است تا قلمچگ بگ شكل زاويگ دار مانند قلم ني بريده شود نگ مستقيم، زيرا كمك ميكند تا بعدا ريشگ بهتر رشد كند.

چگ قلمچگ ها بصورت مستقيم درزمين غرس شده باشند يا در يك گلخانگ، نكتگ مهم آنست كگ بايد بمقدار كافي آب دسترسي داشتگ باشند. از حشرات وآفات نيز بايد دور نگهداري شوند. اين پرستاري تا زماني ادامگ داده شود كگ گياه بمقدار كافي رشد كرده و ريشگ ها بصورت .مستقل بگ آب برسند.

انتشار و غرس نهالي هاي درختان وحشي

A woman kneels to dig up a seedling
'

يك راه ديگر براي ايجاد يك جنگل آنست كگ نهالي هاي درختان وحشي را گرفتگ و در جاهائي كگ ميخواهيد درختان جديد رشد نمايد غرس نماييد. كوشش كنيد تا درخت هاي سالم وقوي را بيابيد و اين نهالي ها را در نزديك يا در سايۀ آن غرس نماييد.

نهالي ها را با دقت و احتياط از زمين بكشيد و متوجگ باشيد كگ ريشۀ اصلي طولاني آن صدمگ نبيند. اگر اين قسمت ريشگ آسيب ببيند ممكن است نهالي نگيرد و رشد نكند. اطراف نهالي را بشكل حلقوي حفر نماييد، عمق آن بگ اندازۀ باشد كگ شما فكر ميكنيد طول ريشۀ اصلي نهالي خواهدبود. براي كشيدن نهالي از دست ها و يا وسايلي استفاده كنيد كگ خاک اطراف ريشگ دور نشود، زيرا خطر خشك شدن ريشگ وجود د ارد.

خاک اطراف ريشگ را تا زمان غرس مجدد آن در مكان مورد نظر، مرطوب نگهداريد. آبياري نهالي بايد تا زماني ادامگ پيداكند كگ گياه خود بتواند بصورت مستقل منابع آب را پيدا كند

پرورش درخت ها در نهالخانه ها

غرس وپرورش ابتدايي درختان در داخل نهالخانگ هاي مخصوص، قبل از انتقال آنها بگ طبيعت آزاد، بگ آنها اين فرصت را ميدهد كگ شروی زندگي خوبي داشتگ باشند. اما ساخت ونگهداري ازين نهالخانگ ها ممكن است خيلي گران تمام شود و وقت وكار زيادي بطلبد. بهتر است كگ پرورش درختان در نهالخانگ وقتي صورت بگيرد كگ :

 • تخم هاي بذري و قلمچگ هاي درختانيكگ شما قصد پرورش آنها را داريد، خيلي نادر باشند.
 • آفات و حشرات بگ نهال هاي جوانيكگ در حال رشد اند، درطبيعت آزاد ضرر ميزنند.
 • كسانيكگ در نهالخانگ ها كار ميكنند، وقت كافي براي پرورش درختان متنوی وخاص داشتگ باشند.


غرس و كشت درختان در طبيعت آزاد بصورت مستقيم كاري آسانتر وكم خرج تر است، نسبت بگ آنكگ ابتدأ آنها را داخل گلخانگ ها قرار داده وسپس بگ زمين هاي عادي انتقال دهيم. اما اين ميتود ريسك بالاتري دارد، چون تعداد زيادي قلمچگ ها ممكن است بگ ثمر نرسيده و خشك شوند، درحاليكگ در نهالخانگ ها اين خطر كمتر است

چه وقت نهال شاني شروع شود

زمان نهال شاني ارتباط بگ مقدار وقتي دارد كگ درخت نهالي در گلخانگ باقي بماند. در صورتيكگ منطقۀ شما فصل هاي مرطوب و خشك داشتگ باشد درخت هاي خود را در زماني غرس نماييد كگ فصل مرطوب و باراني شروی شود چون درين زمان ضرورت بگ آب دادن زياد درختان نخواهد بود. بيشتر انوای درخت ها معمولا بگ حدود سگ تا چهار ماه وقت نياز دارند تا بگ اندازه كافي در نهالخانگ بزرگ شوند و قابليت زندگي در محيط آزاد را داشتگ باشند

بهترين موقعيت براي گلخانه در كجا است

مكان گلخانگ بهتر است كگ درنقطگ اي در نظر گرفتگ شود كگ بگ آساني بگ آن رسيده بتوانيد و تا زماني وجود داشتگ باشد كگ كگ نهالي ها رشد كرده و انتقال داده شده بتوانند. بايد همگ اشخاصي كگ با اين امور سر وكار دارند، بتوانند بگ گلخانگ دسترسي پيدا نمايند.

هر گلخانگ بگ اين چيز هاي ضرورت دارد:

EHB Ch11 Page 209-1.png
يك منبع ثابت آب و امكانات ذخيره سازي آب
انبار امن براي ذخيره كردن تجهيزات
مكاني براي مخلوط نمودن خاک حاصلخيز و پر نمودن خريطگ ها وگلدان ها
حفاظ در مقابل آفتاب زياد، بارش و باد
يك حصار براي دور نگهداشتن حيوانات بزرگ يا اطفال شوخ
جاي كافي براي تمام قلمچگ ها ونهال ها
ليول كردن يا تراز نمودن ساحگ اگر در مسير يك تپگ قرار دارد

پرورش نهالي درختان در گلدان ها

پرورش نهالي ها در داخل خريطگ ها و گلدانها ترانسپورت و انتقال اين جوانگ ها را از محل پرورش گلخانگ اي بگ زمين آسانتر ميكند. اين خريطگ ها و گلدانها بايد بگ اندازه كافي عمق و فراخي داشتگ باشند تا فضاي لازم را براي پرورش ريشگ درختان موجود باشد. اما اگر خيلي بزرگ باشند، نگ تنها سنگين ميشوند بلكگ مقدار زيادتر از نياز گياه آب را جذب ميكنند كگ اتلاف منابع است.

هر قدر يك نهال در گلخانگ بيشتر زندگي نمايد، بگ گلدان يا خريطۀ بزرگتري نياز دارد. بهترين خريطگ اي كگ يك درخت دربين آن پرورش مي يابد آنست كگ تقريبا شش انچ (حدود پانزده سانتي متر) در قسمت دهانگ قطر داشتگ، و عمق آن بگ اندازه ۶انچ ( ۲۲.۵سانتي متر) باشد. اين ظروف بايد بگ اندازه كافي قوي باشند كگ درصورتيكگ راست گذاشتگ شوند، بگ پهلو نغلتند. همچنان در پائين آن داراي سوراخ باشند كگ آب اضافگ از آن خارج شده بتواند

Seedlings in different types of containers.
گلدانها ايكه قابليت تجزيه شدن را دارند (مثلا كاغذ، كارتن، برگها) را ميتوانيد مستقيما به همرا ه نهال به زمين علاوه كنيد. ولي گلدانهاي چوبي، پلاستيكي وغيره بايد جدا شوند. ولي بصورت تكرار استفاده شده ميتوانند
نهال هاي خيلي جوان بايد زياد در آفتاب قرار داده نشوند. بسياري از آنها ممكن است در وقت گرمي روز، درسايگ ها بيشتر رشد نموده بتوانند

خاك براي كشت

خاكي كگ براي كشت وغرس درختان مورد استفاده قرار ميگيرد، بايد بقدر كافي سست و نرم باشد تا ريشگ گياهان در آن پوسيده وفاسد نگردد. مچنان مقدار مواد مغذي زياد باشد تا درختان بقدر كافي رشد نموده بتوانند. خاكيكگ از جنگلها ومراتع بدست مي آيند، يا گل ولاي كگ توسط جريانات رود خانگ ها توليد ميشوند، بهترين نوی بوده وبراي پرورش درختان جوان بسيار مناسب است

With a shovel, a man tosses soil against a large screen.
چگونگ تخم ها يا قلمگ ها در خريطگ و گلدان ها كشت شوند

 1. خاک (خاک گلدان) را روز قبل از كشت وغرس نمودن درختان، كمي آب بدهيد تا روز بعد مرطوب باشد اما نگ خيلي تر.تخم هاي بذري را قبل از غرس نمودن آماده كنيد، اما نگ خيلي زودتر از وقت چون ممكن است پيش از موقع كشتن سبز شوند يا فاسد گردند . داخل خريطگ يا گلدان را با خاک مرطوب فوق الذكر پر كنيد
 2. A watering can sprinkles a container.

 3. براي تخم هاي بذري خيلي خورد، سطح خاک را پس زده و حدود پنج تا ده دانگ را بپاشيد. سپس روي تخم هاي بذري را با ايجاد شيار هائي توسط يك چوب يا چنگال غذاخوري بپوشانيد. در مورد دانگ هاي بزرگتر، يك حفره را در وسط گلدان بگ اندازۀ دو تا سگ برابر جسامت تخم بوجود آوريد. ممكن است خواستگ باشيد تا بيشتر از يكدانگ تخم را دريك ظرف بكاريد. سطح گلدان را با مقدار كود بپوشانيد و تخم ها را تا اندازه روبگ پايين فشار دهيد. فشار دادن تخم ها باعث ميشود كگ حباب هاي محبوس هوا از خاک خارج شده و امكان رشد ونموي فنگس ازبين برود.
 4. ظرف را بعد از ا تمام پروسگ كشت دوباره آب دهيد. اگر دانگ ها بسيار كوچك باشند اين كار را با احتياط انجام دهيد، زيرا ممكن است كگ آنها شستگ شوند
 5. هر وقت كگ تخم هاي بذري شروی بگ رشد نموده و صاحب يك يا دوبرگ گردند، قوي ترين قلمچگ آنرا نگهداري كنيد و ديگر ان را قطع كنيد. تا اينكگ بيشتر از يك جوانگ در هر گلدان باقي نماند. قطع نمودن تنگ گياهانيكگ شما آنها را نمي خواهيد بعوض ريشگ كني آنها، اين فرصت راميدهد كگ ريشگ جوانگ هاي مطلوب صدمگ نبينند ( چون ممكن است اگر جوانگ هاي غيرمطلوب ريشگ بري شوند، درجريان كار بگ ريشگ نبات اصلي صدمگ برسد.


آبياري نهالي هاي درختان

Illustration of the below: A drooping seedling next to an upright seedling.

آبياري نهالي ها يكي از مهمترين فعاليت هاي است كگ در داخل گلخانگ بگ انجام ميرسد. شكل آبياري بايد طوري باشد كگ آب بشكل قطرات باران و آرام بگ گياهان برسد، نگ مانند جريان يكدست وقوي جويبار (مانند زمين هاي زراعتي.) چون ممكن است سبب از بين رفتن بخش حاصلخيز خاک شده و ريشگ درختان كوچك بيرون بيآيند. مقدار آبيكگ يك نهال ضرورت دارد نظر بگ هر نوی آن متفاوت است، ونيز وابستگ بگ عمق ريشگ گياه است كگ چقدر زياد باشد.

همينكگ ميبينيد برگ هاي يك نهالي شروی بگ آويزان شدن و پژمردن نمايد بايد آب داده شود. اما بهتر آنست كگ نهال ها هرگز تا بگ اين حد نرسند، زيرا اين حالت فشار زيادي بر نهالي وارد ميكند. تا وقتيكگ نهالي داراي دو يا سگ ورق برگ گردد، ميتوانيد بگ آبياري آن ادامگ دهيد. آبياري بهتر است زماني صورت گيرد كگ سطح خاک اطراف آن خشك معلوم گردد.

بعد از آنكگ تعداد برگ هاي گياه بگ پنج وشش بالغ گرديد، با احتياط بيشتري آبياري كنيد. مثلا زمانيكگ سطح خاک تابگ عمق يك ناخن انگشت خشك باشد.

بهمين ترتيب ميتوانيد كگ بهمين شكل مطابق قضاوت خود، بگ كار خود ادامگ دهيد، تا هنگاميكگ ريشگ هاي گياه بگ تگ گلدان برسد. مثلا هرچگ ريشگ عميق تر شود، بگ همان اندازه فواصل آبدهي آن نيز بايد تنظيم شده و هرچگ بيشتر طولاني گردد.

علف هرزه و كود ها علف هاي هرز با نهال ها وجوانگ هاي درختان براي گرفتن نور بيشتر، آب و مواد مغذي در خاک رقابت ميكنند. اگر تعداد اين علوفگ كم اند، زياد قابل اهميت نيستند. ولي اگر مزاحمت ايجاد نمودند، بهتر است از ريشگ قطع گردند تا سبب تخريب خاک نگردند. اگر خاک مورد استفاده شما حاصلخيز است، نهال ها قادر خواهند كگ مواد مورد ضرورت خود را از آن اخذ كنند. ولي اگر بگ كود نياز بود، كوشش كنيد تا از كود هاي حيواني، نباتي و ادرار استفاده نماييد.

علف هرزه و كود ها

علف هاي هرز با نهال ها وجوانگ هاي درختان براي گرفتن نور بيشتر، آب و مواد مغذي در خاک رقابت ميكنند. اگر تعداد اين علوفگ كم اند، زياد قابل اهميت نيستند. ولي اگر مزاحمت ايجاد نمودند، بهتر است از ريشگ قطع گردند تا سبب تخريب خاک نگردند.

اگر خاک مورد استفاده شما حاصلخيز است، نهال ها قادر خواهند كگ مواد مورد ضرورت خود را از آن اخذ كنند. ولي اگر بگ كود نياز بود، كوشش كنيد تا از كود هاي حيواني، نباتي و ادرار استفاده نماييد (بگ فصل 15 نگاه كنيد.)

انتقال و غرس نهالي ها در زمين

Fa EHB Ch11 Page 212-1.png

هروقت كگ نهالي و جوانۀ درخت مورد نظر در داخل گلدان بگ اندازه رشد نمود كگ ريشگ آن بگ تگ گلدان فشار آورد (معمولا 3يا 4ماه بعد از كشت)، وقت آن ميرسد كگ نهالي در زمين مزرعگ غرس شود.

اگر در اين زمان امكان غرس نهالي براي شما وجود نداشتگ باشد، درآنصورت ريشگ هاي درخت حد اقل يكمرتبگ در هفتگ كوتاه شده و مرتب گردد. اينكار بگ نهالي كمك ميكند تا ريشگ هاي آن بشكل مدور و توپ مانند شده و از طولاني شدن زياد ، يا تجاوز آنها از حدود گلدان ورسيدن بگ زمين جلوگيري شده بتواند. يكماه قبل ازآنكگ درخت در زمين عادي غرس گردد بهتر است تا سايگ از بالاي گلدان برطرف شود، چون لازم است كگ درخت بگ مقدار آفتابيكگ بعدا در طبيعت آزاد بگ آن برخورد دارد عادت نمايد و بگ خشكي محيط خود بسازد.

روز قبل تر از جابجايي نهال، ظرف يا گلدان حاوي آنرا آب بدهيد تا خاک آن مرطوب باشد. با احتياط خيلي زيادي اين درختان جوان را انتقال دهيد و دقت كنيد كگ ريشگ ها ي آنها صدمگ نبينند. جايي را كگ ميخواهيد درخت را در آن جا غرس كنيد نشاني نماييد. تعيين فاصلگ بين درختان وابستگ بگ عوامل متعدديست، از جملگ نوی درختي كگ غرس ميشود يا دلايل كشت آنها. بگ عنوان يك قاعده عمومي، فاصلگ بايد طوري تعيين شود كگ شاخگ ها وبرگ ها فقط وقتي كگ درختان خوب رشد كنند با هم ديگر تماس نموده بتوانند.

تمام علوفگ وگياهان هرزه ايكگ ممكن است سبب صدمگ بگ درختان جوان شود را بگ شعای يك متر مربع دور نماييد، چونكگ ممكن است بر سر آب و غذا رقابت كرده ورشد نهال ها را صدمگ بزنند. كوشش شود تا وقت غرس نهال ها در صبح زود و يا دير وقت عصر باشد چون هوا حرارت كمتري دارد (حرارت شديد ممكن اشجار را خساره مند كند.) تلاش گردد تا ريشگ هاي درختان در هنگام جابجايي وغرس دوباره خشك نشوند و قطع نگردند.

EHB Ch11 Page 212-2.png
EHB Ch11 Page 212-3.png
يك چقري به اندازه يك ونيم برابر گلدان يا خريطه حفر كنيد. كوشش نماييد كه ريشه هاي علف هرزه به خاك وحفره علاوه ن ردند. بعد از غرس نهال حفره را طوري پركنيد كه با زمين اطراف در يك تراز (هم سطح) قرار گيرد. ميتوانيد مقداري كود كُمپوست نيز علاوه كنيد. سپس زمين را آبياري كنيد

غرس نهالي ها در ساحات مشكل

EHB Ch11 Page 213-1.png
EHB Ch11 Page 213-2.png
به اندازه يك متر بالاتر از محليكه نهال غرس شده و سطح هموار قرار دارند، زمين را بشكل حلقه اي حفر كنيد
يك سد مانعه خورد را بوجود آوريد تا از شسته شدن سطح هموار توسط آب جلوگيري شود
اگر درخت در سراشيبي غرس شده، بهتر است يك سطح هموار براي آن تدارك ديده شود
در مناطق خشك، خاك را در اطراف درخت بالا بياوريد تا آب در آن ذخيره شده بتواند
EHB Ch11 Page 213-3.png
در سراشيبي ها، يك شيار Vشكل را ايجاد كنيد تا بتواند آب باران را ذخيره كند

ن هداري از درختان جوان

EHB Ch11 Page 213-4.png
دراطراف نهال مانعه ايجاد كنيد.


يك درخت كگ تازه غرس شده باشد در سال اول زندگي خود بگ مراقبت مستمر نياز دارد. تعداد زيادي از درخت هاييكگ بگ تازه گي غرس ميگردند، بزودي تلف ميشوند چون تجارب نشان داده است كگ هيچ كس بصورت خاصي حفاظت از آنها را بدوش نميگيرد.

اگر آب وهواي منطقگ ايكگ درخت در آن قرار دارد خشك و گرم باشد، ضروريست تا نهال هر روز يكمرتبگ آبياري شود. بتدريج كگ درخت بيشتر دوام آورد، فواصل آبياري را ميتوان بگ هر دو يا سگ روز يكمرتبگ افزايش داد. بعد از چند هفتگ ريشگ درخت محتملا خود بصورت مستقل منبع آب را خواهد يافت. اما اگر هوا هنوز خشك وگرم باشد، ضرور است تا آبياري آن مطابق نيازمندي هايش ادامگ داده شود.

علف هرز و مزاحم را تازمانيكگ ارتفای درخت از قد ايشان بلند تر نشده است، قطع نماييد تا سبب صدمگ نگردند. اگر احتمال دارد كگ اطفال خورد سال وشوخ بگ درخت ها آسيب بزنند، بهتر است تا موانعي را در اطراف ايجاد كنيد تا مانع نزديك شدن ايشان گردند.

اگر مشاهده كرديد كگ درخت بخوبي رشد نميكند، ويا هم برگ هاي آن زرد و پژمرده بنظر ميرسند، م مكن است نياز بگ كود داشتگ باشند كود رابصورت دايره اي در اطراف درخت بپاشيد كگ وسعت آن كمتر از سگ شاخگ خود نهال نباشد.


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱