Hesperian Health Guides

مصوونيت غذايي در شهر

در این فصل:

اكنون بيشتر نفوس انسانها در شهر ها زندگي ميكنند. عده اي هم دركمپ هاي مهاجران وديگر مراكز تجمع مردمي كگ امكانات حفظ الصحگ، آب آشاميدني، مسكن وفرصت شغلي خيلي كمي دارند زندگي ميگذرانند. مصوونيت غذايي در شهر وقتي تأمين ميشودكگ مردم بگ پول، كار و خانگ هاي صحي دسترسي داشتگ باشند. بعد از حل اين مشكلات است كگ آنها ميتوانند غذاي بهتري را خريده، پختگ وذخيره كنند. حتي اين امكان نيز وجود دارد كگ درشهر مزاری نسبتا كوچكي احداث كرد

خوراكه فروشي مردمي
People tend a garden patch between buildings.

مانند بسياري از محيط شهري در ايالات متحده، وست اوكلند (West Oakland) در ايالت كاليفورنيا، تعداد دوكان هائي كگ الكول و غذاهاي آمادۀ بازاري بفروش ميرسانند نسبت بگ مراكز خريد وفروش محصولات غذايي صحتمند و تازه بيشتر است. چون اين محصولات بگ قيمت هاي خيلي بلند بگ فروش ميرسند و مردم عادي نمي توانند زياد از آنها استفاده كنند، لذا اكثر اشخاص بگ دليل خوردن غذاهاي صنعتي وپروسس شده بگ چاقي وسوءتغذي مبتلا اند. علاوه از آن مشكلات ديگري از قبيل: الكوليزم، استفاده از ادويگ مخدره، خشونت وجرايم فراوان اين شهر را بگ محل خطرناكي براي زندگي تبديل نموده است. تقريبا از هر چهار نفر يكي بگ جيره ايكگ توسط برنامۀ غذايي عاجل داده ميشود وابستگ است.


بادرک مشكلات فوق، بعضي ها بر آن شدند كگ با كمك يكديگر بتوانند محصولات سالم غذايي را تهيگ نموده و بگ قيمت هاي قابل پرداخت بگ دسترس عموم مردم قرار دهند. آنها يك موتر كلان باري را برنگ هاي روشن ترسيم نموده و بالاي آن دستگاه پخش صوتي ستيريو را نصب كردند تا آواز ها و موسيقي هاي بسيار مشهور را پخش نمايد. هر هفتگ آنها بگ ماركيت هاي دهقاني ميرفتند كگ در گوشگ اي ديگري از شهر قرار داشت و سبزيجات و ميوه جات تازه را از آنجا خريداري نموده وبگ سمت ديگر شهر انتقال ميدادند. درگوشگ سرک موتر خود را پارک نموده و موسيقي را با آواز بلند پخش ميكردند تا سبب جلب توجگ مردم شود. سپس محصولات خريداري شده را بگ قيمت پايين بگ فروش ميرساندند. در حين انجام معاملگ، آنها راجع بگ اهميت رژيم غذايي سالم بگ مردم معلومات ميدادند.


آنها اين فعاليت سيارخود را بنام خوراكگ فروشي مردمي (The People’s Grocery) نام گذاري كردند. از اجتمای محلي نيز دعوت بعمل آمد تا بگ كمپاين ايشان بپيوندند. عدۀ از اشخاص تصميم گرفتند كگ باغچگ هاي مردمي ايجاد كنند كگ در آن محصولات تازه توليد شده و توسط خوراكگ فروشي مردمي بفروش برسد. جوانان و سالمندان هردو تلاش ميكردند كگ چيز ها ايرا راجع بگ طرز پرورش نباتات فراگيرند. حتي عده اي تصميم گرفتند كگ مزاری خصوصي خود را ايجاد نمايند. بزودي مكتبي كگ در آن نزديكي قرار داشت و همچنان مركز فعاليت هاي اجتماعي دست بكار شده و باغچگ هاي خاص خود را تأسيس كردند. بيشتر مواديكگ توسط اين مزاری وباغچگ ها توليد ميشد، با استفاده از پروگرام متذكره بفروش ميرسيد.


بعد از موفقيت برنامۀ فوق، صاحبان خواركگ فروشي سيار مردمي از مقامات شهري خواستند تا برايشان زمين، اعتبارات مالي و حق انجام تبليغات بدهند. با دستيابي بگ حمايت هاي قسمي دولت، انجام دهندگان پروژه فكر كردند كگ ميتوانند تعداد زيادتري از مردم را از خدمات خود بهره مند كنند.


خوراكگ فروشي مردمي هنوز بگ كار خود ادامگ داده و تلاش دارد كگ سيستم توليد غذايي محلي و اقتصاد را هرچگ بيشتر گسترش دهند، كگ بالآخره منجر بگ تقويگ مصوونيت غذايي همگاني در شهر وست اوكلند خواهد شد. پروگرام ميگويد كگ هيچ كس نبايد از دسترسي بگ غذاهاي سالم وتازه محروم شود، فقط بخاطراينكگ فقير است يا در شهر زندگي ميكند. ايشان ميگويند: براي اينكگ مصوونيت غذايي داشتگ باشيم، لازم است تا عدالت غذايي برقرار باشد!

براي ايجاد مصوونيت غذايي در شهرها، دولت ها بايد كمك كنند

داستان خوراكگ فروشي سيار مردمي نشان داد كگ مردمان فقير يك شهر ميتوانند با همديگر دست بكار شده و مشكل مصوونيت غذايي خود را بگ همت خويش حل نمايند. پروگرامي را كگ آنها طرح نمودند، موفقيت هاي بارزي داشت، ولي مشكل مصوونيت غذايي بزرگتر از آنست كگ تماما بگ اين شكل حل گردد وقسمتي از آن باقي خواهد ماند.

A woman speaks.

  • چرا مردم ساكن ويست اوكلند بگ غذاي سالم دسترسي نداشتند؟
  • چگونگ برنامۀ خوراكگ فروشي سيار مردمي توانست توجگ مردم را بسوي غذاهاي سالم جلب نمايد؟
  • چگونگ ميتوان دولت ها را وارد اينگونگ برنامگ ها نمود تا از ين گونگ اقدامات حمايگ نمايند؟
  • بگ چي شكلي انجمن ها ومؤسسات ديگر مي توانند با اينگونگ پروگرام ها كمك وهمياري نمايند؟
  • چگونگ شما ميتوانيد مصوونيت غذايي را در جامعگ خود بهبود ببخشيد؟

پاليسي تهيه غذا بصورت پايدار براي شهرها

براي اينكگ امنيت غذايي در شهر ها بصورت مستمر برقرار باشد، بايد تمام جوانب زندگي وانكشاف شهري را مورد بحث قرار داد. كسانيكگ در سكتور هاي ترانسپورتي، تعليم وتربيگ، استخدام، انكشاف وساخت خانگ هاي جديد در شهر ها كار ميكنند بايد در بارۀ طرق تأمين غذا براي مردم شهري فكر كنند. تهيگ زمين براي ايجاد مزاری و باغچگ هاي مردمي، ترانسپورت محصولات توليد شده بگ ماركيت ها، وارائگ تعليمات درباره مصوونيت غذايي و روش هاي تغذي از جملگ كار هائي است كگ دولتهاي محلي ميتوانند بگ آنها متوصل شوند. كگ نگ تنها در زمان حال براي مردم كمك صورت ميگيرد، بلكگ مصوونيت غذايي در آينده بصورت بهتري تأمين خواهد شد.

People speak outside a store with signs reading "People's Co-op. Credit without interest. Medicinal plants. Low cost staples. Beans, maize, rice, fruit. Sorry, no coca cola, condensed milk, beer, junk.
مغازه هاييكه مواد غذايي را با قيمت هاي منصفانه عرضه ميكنند درحقيقت به صحت اجتماع كمك كرده اندThis page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱