Hesperian Health Guides

اسباب مشكلات صحت محيطي


A starving child begs.
گانه راهي که در مورد واقعه های مشكلات صحت محيطي فكر کنيم عبارت است از:
  • كمبود مواد اوليه که ما برای یک زندگي صحتمند ضرورت داریم. مانند آب و هوای پاک، خاک و جنگلات صحي، سرپناۀ محفوظ و راحت و شرایط کاری سالم.
  • ازدياد چيز هاي مضر که ما بدان ضرورت نداریم. مانند کثافات و مواد زائده، مواد کيمياوی سمي، آلودگي و مواد غذايي با كيفيت مغذي پايين.

در داستان اکوادور مشكلات صحي از سبب کمبود نيازمندی های اوليه مانند آب پاک، بيت الخلاء ها و درخت ها بوجود آمد. در یک داستان از بوپال هند (مراجعه به فصل چهار) مشكلات صحي از سبب افزایش مواد زهری کيمياوی بوجود آمد.

در هر داستان، بهبود در وضعيت صحت محيطي مربوط به مردم ميباشد که چگونه از اوضاعي که سبب کمبود منابع اوليه برای حيات و افزایش آلودگي شده جلوگيری نمایند. با نگهداری از جوامع و منابع طبيعي خویش، آینده را برای اطفال خویش و فرزندان شان محفوظ نگهميداریم.

Townspeople clean up trash from a waterway.

جمعيت زياد، منابع كم؟

مقدار آب، درختان، منرال ها و دیگر منابع طبيعي در روی زمين محدود ميباشد، درحاليكه تعداد جمعيتي که از این منابع استفاده مينمایند بسرعت رو به افزایش است. با آن هم تعداد جمعيت مشكل اصلي نيست، مشكل نحوه تقسيم و استفاده از منابع طبيعي است. گاهي یک فرد یا گروهي از مردم بيشتر از سهم شان از منابع استفاده ميكنند، یا سبب افزایش آلودگي ميشوند. این عدم توازن، ميتواند سبب ایجاد مشكلات صحت محيطي برای دیگران گردد.

تعبير شخص ثروتمند از فقر و خرابي محيط زيست: جمعيت زیاد، اما زمين و منابع بسيار کم
A fat man with a money sign on his tie points his finger.
Crowded stick figures covering a cartoon earth begin to fall off the edges.
A man in a suit smoking a cigar rips a giant cartoon banknote away from a starving family.
تعبير افراد فقير از فقر و خرابي محيط زيست: توزیع غير عادلانه زمين و منابع. مقدار بسيار زیاد در دست تعداد بسيار کم.


بعضي به این عقيده اند که بهترین راه برای پيشگيری از آسيب به محيط زیست مان کاهش تعداد نفوس ميباشد. این گونه طرز فكر ما را بطرف برنامه های کنترول جمعيت سوق ميدهد. این برنامه ها در ایجاد بهبودی در وضعيت زندگي انسانها در همه جا ناکام گردیده است، زیرا به اسباب ریشه ای خرابي محيط زیست، فقر و صحت ضعيف رسيدگي نميكند. زمانيكه خانواده ها منابع در دسترس شان قرار دارد، ضرورت به زندگي صحتمند و با وقار دارند. بسياری انتخاب ميكنند که تعداد اطفال کمتری داشته باشند. تنها زمانيكه جوامع، دولت ها و پروگرام های انكشافي برای بقای اطفال و بهبود وضعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادی زنها برنامه ریزی نمایند، مسئله که بنام "مشكل نفوس" یاد ميشود حل خواهد گردید.

اما کاهش نفوس جهان به مشكل استفاده نا برابر از منابع رسيدگي نخواهد کرد. بهترین روش برای کاهش آسيبي که انسان ها بر محيط زیست ميرسانند، اینست که افراد ثروتمند از منابع کمتر استفاده نموده و از منابع طوری استفاده کنند که برای آینده حفظ شود و آلودگي زیادی را بوجود نياورد. با تغيير در روش آنهایي که بيشتر از منابع استفاده ميكنند، ميتوانيم شروع به ایجاد این اطمينان نمایيم که منابع کافي برای یک زندگي سالم برای هر فرد وجود خواهد داشت

حاكميت شركت هاي بزرگ براي صحت ما مضر ميباشد

بحران هاي صحي در سواحل اكوادور (مراجعگ بگ فصل اول) توسط يك شركت كگ بگ مردم محل پول ميپرداخت تا جنگل را قطع نمايند، ايجاد شد. نگ تنها مردم درخت هائي كگ زمين را سالم و آنها را از طوفان ها محافظت ميكرد از دست دادند، بلكگ آنها منابع مهمي كگ براي حيات روزمره شان ضروري بود مانند غذا، چوب سوخت، ادويگ جات، الياف و ديگر مواد اوليگ مورد ضرورت را نيز از دست دادند. زمانيكگ يك منبع مانند يك جنگل وسيع دوباره احيا شده نميتواند، مانند آنست كگ آن جنگل از طبيعت، از جوامعي كگ بگ آن متكي بودند و از نسل آينده دزديده شده باشد.

زمانيكگ شركت هاي بزرگ روي منابع حاكميت و كنترول داشتگ باشند، چگ چوب، نفت، آب، تخم ها يا نيروي كاري خود مردم باشد، آنها منافع خويش را بدست آورده و دلايلي ندارند كگ براي حفاظت اين منابع و يا بهبود زندگي مردماني بپردازند كگ جهت بقاي حيات خود بگ حفظ اين منابع ضرورت دارند. شركت ها ممكن در كوتاه مدت بگ مردم كار و عايد ايجاد نمايند، اما از آنجائيكگ علاقگ شان صدور منابع محلي ميباشد، هنگاميكگ اين منابع ختم شود آنها نيز منطقگ را ترک ميكنند و مردم در فقر عميق تر نسبت بگ قبل باقي خواهند ماند.

Children hang a banner between two trees.
زمانیکه ما آخرین درخت را قطع، آخرین دریا را آلوده و آخرین ماهی را پختیم، بعداً خواهیم دانست که نمیتوانیم پول را بخوریم!This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱