Hesperian Health Guides

12: مصوونيت غذايي جامعه

Women with shopping bags talk at an outdoor market.
براي سالم ماندن، مردم نيازمند مصرف غذاهاي مقوي اند. اگر نتوانيم بگ مقدار كافي غذا را توليد، خريد يا تبادلگ نماييم، در آنصورت خود و فاميل خويش را در معرض خطر گرسنگي، سوءتغذي و ديگر مشكلات صحي واجتماعي قرار داده ايم.


مصوونيت غذايي عبارت است از دسترسي همگان بگ مقدار كافي غذاي صحي، مطمئن و مقوي براي تمام مدت سال ميباشد، كگ با استفاده از آن بتوان زندگي فعال و صحتمند داشتگ باشند. همچنان مصوونيت غذائي بگ معني توليد و توزيع مواد غذايي بگ ترتيبي است كگ محيط زيست سالم، اتكاء بگ نفس و مقدار كافي غذاي با كيفيت براي تمام اشخاص و جامعگ را بهبود بخشد.


گرسنگي دلايل متعددي دارد. بعضي از آنها مربوط بگ محيط زيست اند، مانند كيفيت غير مطلوب خاک زراعتي، تغييرات آب وهوا، ويا قلت آب براي پرورش محصولات لازم. اگر گرسنگي از ناحيۀ تغييرات محيطي باشد، ميتوان بگ آن رسيدگي نمود. مثلا با ترويج روش هاي زراعت پايدار (بگ فصل 15 ببينيد)، و استفاده بهتر از منابع آبي و خاک ( بگ فصل9،وهم فصول 10 و 11 نظر بياندازيد.

عوامل ديگر گرسنگي سياسي است. بطور مثال: نرخ غير عادلانۀ مواد غذائي، نبود زمين براي كشت، ويا كنترول نرخ ها و سيستم مواد غذايي توسط صنايع پر قدرت. اگر مشكل گرسنگي بنا بگ دلايل سياسي فوق باشد، نياز است تا جامعگ را بسيج نموده و بگ معضلات فوق رسيده گي نمود.

غرض توليد غذا ما نيازمند آنيم كگ زمين كافي، وسايل لازمگ، تخم هاي بذري، و معلومات صحيح را راجع بگ ميتود هاي زری داشتگ باشيم. براي اطمينان از اين كگ مقدار لازم غذا براي همگان موجود است، ما بگ توزيع عادلانگ، نرخ قابل استطاعت مواد غذائي، موجوديت بازار محلي و بي خطر بودن غذا ضرورت داريم. رسيدن بگ اهداف فوق ميسر نيست مگر با كار متداوم براي ايجاد سيستم عادلانگ وپايدار ( درتمام دنيا). فقط در موجوديت محيط زيست صحي و عدالت اجتماعي است كگ ميتوان مصوونيت غذايي را براي همگان تضمين نمود

تغيير در روش هاي زرع

در منطقگ پري وينگ (Prey Veng)واقع مملكت كمبوديا، مردم از دير زماني تا اكنون خود بصورت مستقل مي توانستند مقدار كافي برنج براي خود زری نمايند، و هيچگونگ مشكلي در قديم بروز نكرده بود. بر علاوۀ برنج، آنها بصورت سنتي ازسبزيجات وحشي، ماهي، ديگر حيوانات آبزي، مار ها، حيوانات ساكن در مزاری شالي، ميوه جات، حبوبات، ريشگ هاي درختان موجود در جنگل هاي محلي، و گوشت حيوانات شكار شده نيز تغذي ميكردند. اين رژيم غذايي براي زندگي صحت مند در طول مدت سال كافي بود. بگ استثناي اوقاتيكگ جنگ جريان داشت يا سيلاب ها مي آمدند.


در حدود چهل سال قبل، دولت بمنظور افزايش سطح برداشت يكتعداد محصولات زراعتي، مانند برنج براي صادرات، روش هاي جديد زری را ترويج داد. روش هاي كگ بصورت جديد استفاده ميشدند، جزيي از يك تحول گستردۀ جهاني در بخش زراعت بودند، كگ بصورت فريبنده نام آن انقلاب سبز يا Green Revolutionگزارده شده بود. مطابق ميتود هاي انقلاب سبز، زارعين تشويق شدند تا از مواد كيمياوي براي كشتن حشرات وآفات و همچنان كود دادن بگ زمين استفاده كنند. علاوتا از سيستم هاي بزرگ آّبياري و وسايل ماشيني بزرگي غرض زری و درو محصولات زراعتي استفاده شد.


بعد از آنكگ مردم پري وينگ از ميتود هاي جديد زری در زمين هاي خود استفاده كردند، در ابتدأ قادر شدند كگ سطح توليد محصولات خود را بگ ميزان زيادي افزايش دهند. پولي كگ از درک فروش برنج بدست آمده بود ، صرف ساخت سرک هاي مدرن، خانگ هاي جديد، و خريد لوازم واسباب شخصي مانند تكگ باب، راديو و غيره شد. دهاتيان ديگر از كود حيواني استفاده نمي نمودند، سيستم متناوب كشت محصولات از بين رفت و در مجموی روش هاي سنتي زراعت بكلي متروک شد.


ميتود هاي جديد براي كشت ساحات بزرگي كگ فقط بر روي يك نوی محصول (مانند برنج ) تمركز داشتند، خيلي مؤثر بود وسطح توليد بگ شكل خيلي زيادي بالا رفت. اما بمرور زمان، مردم متوجگ اين نكتگ شدند كگ هم طبيعت زمين هاي شان، وهم عادات غذايي اجتمای بكلي تغيير كرده است. علف كش هاي مورد استفاده، سبزيجات وحشي را كگ مردم غرض تغذيگ استفاده ميكردند بكلي نابود كرده بود. ماهي و ديگر غذاهاي آزاد خيلي بگ ندرت يافت ميشدند. هر سالگ آنها پول زيادي را بالاي كود هاي كيمياوي مصرف ميكردند و هيچ نوی محصولي بغير از برنج نداشتند تا بخورند. بتدريج، زمين هاي ايشان سطح حاصلخيزي سابق را از دست دادند و محصولات شروی نمودند بگ كم شدن و منفعت كشت وزراعت روبگ تقليل نهاد.


مردم قريگ گردهم آمدند تا در مورد مشكل گرسنگي فزاينده بگ بحث بپردازند. درين اجتمای روش هاي قديمي كشت وزراعت مانند: سيستم متناوب كشت محصولات مختلف، استفاده از كود هاي حيواني وطبيعي، زری همزمان چند نوی محصول وغيره نكات مورد بحث قرار گرفت. فوايد كار هاي گذشتگ بر شمرده شد وتصميم جمع بر آن شد كگ بگ طرزالعمل هاي قديمي رجوی كنند. درضمن بعضي راه هاي جديد نيز مورد توجگ قرار گرفت، مثلا: غرس نهال هاي برنج بصورت نزديكتر بگ همديگر و يا كشت همزمان چندين نوی محصول در يك مزرعگ.

Farmers work in a rice paddy, as birds fly and fish jump.

تا آنكگ زمين هاي شان بگ سطح حاصلخيزي مطلوبي برسد، آنها سالهاي بدي را گذراندند كگ گرسنگي دربين شان زياد بود، اما اكنون مردمان قريگ پري وينگ غذاي بيشتري نسبت بگ سابق دارند. مقدار برنجي كگ در قريگ توليد ميشود نسبت بگ سابق كمتر است، ولي تنوی غذايي خيلي زياد تر ميباشد. چنانكگ ميسني، يكي از بزرگان قريگ ميگفت "چونكگ ما از روش هاي نياكان خود براي كشت وزری استفاده مينماييم، پدران ما خوش حالتر، زمين هاي ما سرزنده تر و خود ما صحتمند تريم.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱