Hesperian Health Guides

آلودگي هاي زهري در آب

در این فصل:

زراعت، استخراج معدن، استخراج نفت و ديگر صنايع زبالگ هاي كيمياوي را بداخل منابع آب پمپ ميكنند. اين عمل باعث غير محفوظ شدن آب براي نوشيدن، استفاده جهت تهيگ غذا، حمام و آبياري ميگردد.

در بعضي از جاها آب ممكن از سبب مواد زهري كگ بصورت طبيعي در زمين وجود دارد آلوده شود، مانند ارسنيك و فلورايد (يك ماده طبيعي كگ سبب ايجاد لكگ هاي قهوه يي بروي دندان ها و ضعيفي استخوان ها ميگردد.) چون آب زيرزميني بروي زمين استفاده ميشود، خطر مواد زهري طبيعي افزايش مييابد، چون مواد زهري در آب باقي مانده متمركز ميگردد.

چه مواد کيمياوی زهری از سبب صنایع و یا از خود زمين باشد، غير قابل دید بوده و کشف آن مشكل است. آزمایش آب در داخل لابراتوار ميتواند در کشف مواد سمي طبيعي و مواد سمي کيمياوی صنعتي کمک کند.

رسم براي مباحثگ: چ ونه مواد كيمياوي زهري داخل آب مي ردند؟

In a landscape where a stream flows through fields near a factory, people fish and get water as a man sprays pesticide.

EHB Ch5 Page 59-2.png

سوالات براي مباحثه:

  • از كدام طريق ميبينيد كگ مواد كيمياوي زهري داخل آب ميشود؟
  • چگ ميشود كرد تا آب را از آلودگي زهري محافظت شود؟
  • چگونگ نوشيدن اين آب و يا خوردن ماهي از اين آب صحت مردم را متاثر ميسازد؟

پيش يري از آلودگي با مواد زهري

گانگ راه براي اطمينان از عدم موجوديت مواد كيمياوي زهري در داخل آب عبارت از پيشگيري آلودگي در منبع است. اگر فكر ميكنيد كگ آب شما آلوده است، ميتوانيد جامعگ را سازماندهي كنيد تا نقشۀ منبع آب را رسم نموده و مشكلات را در مسير تداركاتي آب دريافت نمايند و بعداً اقدام بگ توقف آلودگي نمايند. اما يگانگ راه براي دانستن اينكگ كدام مواد كيمياوي مشخص در آب وجود دارد، تست در لابراتوار است.

نكته مهم: بگ ياد داشتگ باشيد: مصئون ساختن آب از ميكروب ها و كرم ها، آب را از مواد كيمياوي پاک نميكند و همچنان محافظت آب از مواد كيمياوي، آنرا از ميكروب ها و كرم ها محافظت نخواهد كرد.

براي پيشگيري از آلودگي بگ مواد كيمياوي زهري:


پيشگيري از آلودگي سمي آب نيازمند اجراات توسط جوامع، دولت ها و صنايع است. براي معلومات بيشتر در مورد پيشگيري و كاهش صدمات مواد كيمياوي سمي، بگ فصل ۲۰مراجعگ كنيد.

A village sits across a river from a factory spewing dark smoke.
ارسنيك در آب "محفوظ"

قرنها، مردم بنگلگ ديش آب سطحي حوض ها ايرا كگ با احتياط محافظت ميگرديد، مينوشيدند. اما براي حمام نمودن و شستن ظرف ها و لباس ها از درياها، خندق ها و ديگر منابع غير محفوظ آب استفاده ميكردند. اين آب اغلباً آلوده بگ ميكروب ها ايكگ سبب اسهال، كولرا، هيپاتيت و ديگر مشكلات صحي ميگرديد، بود. لذا دولت با نمايندگي هاي موسسات بين المللي كار نمود تا چاه بمبگ هاي كم عمق را در سرتاسر كشور بسازد. كمپاين هاي صحت عامگ مردم را تشويق نمود تا از آب زير زميني چاه بمبگ ها بعوض آب سطحي استفاده كنند.


اما يك تعداد زياد واقعات مسموميت با مواد سمي از سال 1983شروی بگ گزارش شد. تعداد كثيري از مردم شديداً بگ قرحات جلدي، سرطان، تخريب عصبي، امراض قلبي و ديابت مصاب گرديدند. مردم زيادي مردند. هيچكس نميدانست كگ چگ چيز سبب اين امراض شده است. در سال ،1993دانشمندان بگ توافق رسيدند كگ امراض از سبب موجوديت ارسنيك در آب زيرزميني بوجود آمده است. هيچكس آب زيرزميني را بخاطر ارسنيك آزمايش نكرده بود. هر چند كگ تقريباً نيمي از اين چاه بمبگ ها آب حاوي مقدار زياد ارسنيك بيرون ميكرد.


ارسنيك چگونگ داخل آب شده بود؟ درحاليكگ ارسنيك بطور طبيعي در آب زيرزميني قبلاً وجود داشت، مقدار را كگ مردم استفاده ميكردند، بايد بيشتر ميگرديد تا مردم مريض ميشدند. عين تكنولوژي كگ آب محفوظ را از زمين ميكشيد اينرا نيز ممكن ساخت تا ساحات وسيع از زمين را نيز آبياري كنند و سبب شد فارم هاي تجارتي بزرگي انكشاف نمايد. كشيدن آب زياد از زير زمين براي آبياري سبب شد تا ارسنيك بيشتر در آبي كگ براي خوردن باقي ميماند متمركز شود (قوي تر شود.) همچنان استفاده از كود هاي كيمياوي (كگ اغلباً حاوي ارسنيك اند) افزايش يافت و انوای گوناگون مواد ضد آفات سمي در مزرعگ ها پاشيده شد. مسموميت بنگلاديش با تخليگ زبالگ هاي سمي فابريكگ هاي چرم سازي و ديگر فابريكگ ها در مسير هاي آبي، تشديد يافت.


در حدود 40,000نفر اكنون در بنگلگ ديش از سبب ارسنيك مريض اند كگ اكثريت شان زنان، افراد فقير و مستخدمين بودند. مشكل صحي ارسنيك سالها طول كشيد تا انكشاف نمايد، لذا مردمان زيادتري مريض خواهند شد. آب بهتر يگانگ راه براي رسيدگي بگ مشكلات صحي ايست كگ از سبب ارسنيك موجود در آب بوجود آمده است.


اين مصيبت براي مدت هاي طولاني بدتر شده رفت و بدون مطالعگ و علاج باقي ماند، زيرا مردمي كگ از آن رنج ميبردند در بين فقيرترين مردم دنيا قرار داشتند. اگر آب در عمارت پارلمان شهر داكگ (مركز بنگلاديش) آلوده ميشد و يا مريضي در يك كشور ثروتمند اتفاق مي افتاد، عكس العمل بسيار بسرعت نشان داده ميشد.


مسموميت در بنگلاديش خطر آلوده شدن آبهاي سطحي و زيرزميني را نشان ميدهد. همچنان اهميت آزمايش منابع آب و اگر كدام شكي در مورد مصئونيت آب موجود باشد بسرعت عمل نمودن را نشان ميدهد.

براي جدا نمودن ارسنيك از آب آشاميدني

یک فلتر ساده در بنگله دیش ساخته شد که در آن از ميخ های آهني استفاده شده است که ارسنيک را از آب جدا کند. این فلتر تعداد مسموميت را کاهش داد اما مشكل آب آلوده را حل نكردThis page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱